In Aktualności

W marcu 2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja związana z prawem zamówień publicznych. Celem konferencji było podjęcie dyskusji nad trudnościami praktycznymi funkcjonowania zamówień publicznych i wątpliwościami interpretacyjnymi.

Przedstawicielka naszej Kancelarii- Aleksandra Hajduk- miała możliwość zapoznać się z aktualnymi problemami, z którymi zmierzają się zamawiający i wykonawcy. Głównym przedmiotem dyskusji było ustalenie nowych kierunków zmian ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w związku ze zbliżającą się elektronizacją zamówień publicznych. Już 18 kwietnia 2018 r. wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania JEDZ w formie elektronicznej, natomiast od 18 października 2018 r. wchodzą w życie regulacje zobowiązujące do zapewnienia pełnej komunikacji z zamawiającym wyłącznie drogą elektroniczną. Przedmiotem dyskusji było w szczególności wyjaśnienie, w jaki sposób możliwe będzie komunikowanie się z zamawiającym, w szczególności jeżeli do tego czasu nie zostanie udostępniona lub wskazana przez UZP platforma www.

Wiceprezes KIO M. Grabarczyk przedstawiła zagadnienia dotyczące możliwości zaskarżania warunków zamówienia na tle bieżącego orzecznictwa KIO. W głównej mierze zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia opisu warunków udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Celem wystąpienia było wyjaśnienie jak to pojęcie rozumieć oraz na co zwracać uwagę przy tworzeniu warunków udziału w postepowaniu.

Interesujący był również referat dr W. Wyżykowskiego[1] na temat stosowania warunków FIDIC na gruncie Prawa zamówień publicznych. Możliwość korzystania przez zamawiającego z tych warunków nie budzi wątpliwości. Należy jednak przy ich użyciu pamiętać o konieczności uwzględnienia przepisów PZP. Dr W. Wyżykowski przedstawił najważniejsze zagadnienia dotyczące klauzul FIDIC mających ograniczone zastosowanie w zamówieniach publicznych.

Szersza dyskusja pojawiła się również w kontekście analizy najnowszego orzecznictwa TSUE (w szczególności wyroku z 4 maja 2017 r. – C-387/04 Esaprojekt) w zakresie wykazywania przez wykonawcę spełnienia wymogów postepowania, w szczególności, gdy niezbędne jest wezwanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentacji, która nie została przez niego uwzględniona w pierwotnej ofercie.

Na koniec poruszony został dalej aktualny temat zmiany umów o udzielenie zamówienia publicznego. W 2016 r. weszły w życie szczegółowe regulacje, które wskazują w jakim zakresie  możliwe jest dokonanie zmiany treści umowy zawartej z wykonawcą na realizację zamówienia. Wprowadzone zmiany od początku budziły wiele kontrowersji, wydaje się jednak, że bez zmiany PZP nie jest możliwe ich usunięcie, o czym świadczyły wypowiedzi uczestników konferencji.

[1] radca prawny, Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego, Wydział Prawa i Administracji UŚ w Katowicach