PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Gwarantujemy wsparcie prawne zarówno dla wykonawców jak i zamawiających na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień, jak również w trakcie wykonywania umów w sprawie realizacji zamówienia.

Wykonawcom oferujemy między innymi:

 • kompleksowe przygotowanie oferty w postępowaniu,
 • analizę warunków zamówienia wraz z oceną ryzyk związanych z podpisaniem umowy z zamawiającym,
 • wsparcie prawne na etapie badania i oceny ofert, w szczególności w postaci przygotowania wyjaśnień oferty, w tym zakresie kalkulacji ceny złożonej oferty,
 • przygotowanie podmiotowych oraz przedmiotowych środków dowodowych wymaganych w postępowaniu,
 • wsparcie w zastrzeżeniu newralgicznych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • reprezentację przed Krajową Izba Odwoławczą i Sądem Zamówień Publicznych,
 • szkolenia w zakresie praktycznego zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiającym oferujemy w szczególności:

 • analizę co do wyboru optymalnego trybu udzielenia zamówienia,
 • kompleksowe przygotowanie dokumentów zamówienia wraz z analizą opisu przedmiotu zamówienia,
 • kompleksowe przygotowywanie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień,
 • wsparcie prawne na etapie badania i oceny ofert w postępowaniu,
 • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Zamówień Publicznych,
 • pomoc na etapie wykonania umów w sprawie realizacji zamówienia,
 • szkolenia w zakresie praktycznego zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.