FUNDUSZE UNIJNE

Pozyskanie dofinansowania nie oznacza wyłącznie benefitów. Złożoność i specyfika aktów prawnych i dokumentów konkursowych powodują, że problemy prawne zaczynają się już na etapie startu w konkursie, nawarstwiają się w toku realizacji projektu, a czasami nawet kończą tzw. korektą finansową. Zdobyte doświadczenie w toku Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” pozwala nam zaoferować Państwu:

  • wsparcie prawne na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz zawierania umowy z właściwą instytucją,
  • reprezentację w procedurze odwoławczej w sprawach związanych z odmową przyznania dofinansowania,
  • wsparcie na etapie wyboru wykonawców, w tym w zakresie zgodności z zasadami uczciwej konkurencji, efektywności i jawności,
  • weryfikację konieczności stosowania prawa zamówień publicznych w zakresie wyboru wykonawców oraz dostawców,
  • wsparcie na etapie kontroli projektu przez instytucję udzielającą wsparcia/kontrolującą zarówno w trakcie realizacji projektu jak i w okresie trwałości, w tym sporządzenie zastrzeżeń do protokołów kontroli,
  • reprezentację na każdym etapie postępowania, w tym w postępowaniu sądowym, w sprawach o nałożenie korekty finansowej (za naruszenie PZP, zasady konkurencyjności oraz umowy o dofinansowanie),
  • doradztwo w okresie trwałości projektu, w tym w sprawach o naruszenia zasady trwałości.