In Aktualności

W umowach na realizację robót budowlanych najczęściej zawiera się klauzule dotyczące kar za nieterminowe wykonanie zadania. Kary mają na celu zachęcenie wykonawcy do terminowego wywiązywania się z zobowiązań oraz zrekompensowanie inwestorowi ewentualnych strat z powodu opóźnień. Więcej na okablowani.pl