Prawo gospodarcze oraz handlowe
 • przygotowywanie i opiniowanie umów handlowych,
 • doradztwo z zakresu prawa upadłościowego i reprezentacja w postępowaniu upadłościowym,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności w SSE (Specjalnych Strefach Ekonomicznych),
 • doradztwo podatkowe oraz reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach podatkowych,
 • pomoc w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności oraz optymalizacji opodatkowania,
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do utworzenia spółek oraz przeprowadzenia rejestracji podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz reprezentacja w postępowaniu rejestrowym,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zgłaszania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • sporządzanie wewnętrznych regulaminów organizacyjnych spółek,
 • wsparcie przy obsłudze zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, prowadzenia lub obsługi prawnej posiedzeń organów spółek,
 • przeprowadzanie badań stanów prawnych spółek (due dilligence)
 • projektowanie, sporządzanie dokumentacji i koordynowanie procesów łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych,
 • przeprowadzanie transakcji nabycia udziałów bądź akcji, przedsiębiorstw,
 • przeprowadzanie procesów likwidacji spółek.
Przekształcenia, łączenia oraz podziały spółek
 • przeprowadzanie przedtransakcyjnych audytów prawnych spółek (due dilligence),
 • projektowanie, sporządzanie dokumentacji i koordynowanie procesów łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych,
 • przeprowadzanie transakcji nabycia udziałów bądź akcji, oraz transakcji sprzedaży przedsiębiorstw i transakcji kapitałowych,
 • przygotowanie i reprezentacja sądowa w procesach rejestracji w KRS łączenia oraz podziałów i przekształceń spółek.
Prawo telekomunikacyjne oraz inwestycje budowlane i telekomunikacyjne
 • umowy i postępowania o dostępie do sieci i połączeniu sieci, umowy kolokacji,
 • dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz budynków i nieruchomości dla zapewnienia telekomunikacji,
 • reprezentacja przed właściwymi organami w postępowaniach o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, oraz w postępowaniach wywłaszczeniowych o dostępie do budynków oraz nieruchomości,
 • realizacja i lokowanie inwestycji telekomunikacyjnych przez samorządu, w tym w ramach Regionalnych Sieci Szerokopasmowych,
 • doradztwo w zakresie świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego usług z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych i konsumentów, budowy sieci przez j.s.t., w tym w ramach partnerstwa publiczno prywatnego, doradztwo w zakresie wykorzystywania infrastruktury telekomunikacyjnej z punktu widzenia reguł konkurencji, proporcjonalności, równości i niedyskryminacji,
 • umowy w sprawie dostępu i korzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej,
 • umowy i regulaminy z zakresu świadczenia usług telekomunikacyjnych,
 • reprezentacja w postępowaniach przed UKE i UOKiK,
 • doradztwo w zakresie regulacji i wymogów prawa telekomunikacyjnego, oraz danych osobowych i retencji danych.
Mechanizmy „Megaustawy” dla j.s.t. oraz przedsiębiorców
 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów oraz oświadczeń o ustanowienie odrębnej własności włókien światłowodowych i przewodów w kablach telekomunikacyjnych, w tym umów o ustalenie warunków współkorzystania z części wspólnej kabla światłowodowego lub kabla telekomunikacyjnego,
 • przygotowywanie, opiniowanie oraz negocjacje umów sprzedaży/dzierżawy włókien światłowodowych,
 • doradztwo w zakresie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz budynków i nieruchomości (Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot, Deweloperów) dla zapewnienia telekomunikacji,
 • reprezentacja przed właściwymi organami w postępowaniach o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, oraz w postępowaniach wywłaszczeniowych o dostępie do budynków oraz nieruchomości,
 • doradztwo w zakresie realizacji przez samorządy inwestycji telekomunikacyjnych oraz świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego usług telekomunikacyjnych,
 • reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem UKE,
 • przygotowywanie, negocjowanie, opiniowanie umów o współkorzystanie z infrastruktury telekomunikacyjnej przez operatorów z podmiotami wykonującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej (przedsiębiorstwa energetyczne i wodno-kanalizacyjne),
 • przygotowywanie, negocjowanie, opiniowanie umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie dostępu do infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnych.
Prawo umów i kontraktów handlowych
 • negocjacje i tworzenie wszelkiego rodzaju umów oraz kontraktów handlowych, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności i optymalizacji podatkowej
 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów o ustanowienie odrębnej własności włókien światłowodowych i przewodów w kablach telekomunikacyjnych, w tym umów o ustalenie warunków współkorzystania z części wspólnej kabla światłowodowego lub kabla telekomunikacyjnego,
 • przygotowywanie, opiniowanie oraz negocjacje umów sprzedaży/dzierżawy włókien światłowodowych,
 • wybór optymalnych form zabezpieczeń,
 • umowy o dostępie do budynków i nieruchomości w celu zapewniania telekomunikacji, umowy o dostępie telekomunikacyjnym, umowy kolokacji,
 • doradztwo w zakresie stosowania reguł międzynarodowego handlu (INCOTERMS)
 • tworzenie regulaminów świadczenia usług, w tym usług telekomunikacyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną,
 • przygotowanie umów związanych z restrukturyzacją firm, w tym umów prywatyzacyjnych i inwestycyjnych.
Prawo pracy oraz regulacje dotyczące pracy tymczasowej
 • tworzenie regulaminów: pracy, wynagrodzeń, organizacyjnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • wyjaśnianie zagadnień związanych z problematyką prawa pracy, m.in. okresem obowiązywania umów o pracę oraz zasad ich wypowiadania, czasu pracy i jego rozliczania,
 • relacje pracodawców ze związkami zawodowymi, negocjacje układów zbiorowych pracy,
 • przygotowywanie umów o pracę i kontraktów menedżerskich, układów zbiorowych pracy, umów o zakazie konkurencji i powierzenia mienia,
 • reprezentacja przed sądami pracy,
 • doradztwo prawne w zakresie procedury założenia agencji zatrudnienia,
 • doradztwo prawne w zakresie obowiązków agencji zatrudnienia w zakresie danych osobowych,
 • doradztwo prawne w zakresie obowiązków agencji zatrudnienia wobec pracowników,
 • przygotowywanie oraz weryfikacja umów zawieranych przez agencje z pracownikami oraz pracodawcami użytkownikami,
 • rozliczanie czasu pracy pracowników tymczasowych,
 • doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności agencji zatrudnienia.
Prawo budowlane, nieruchomości, „prawo drogi”, inwestycje developerskie
 • badanie stanów prawnych nieruchomości,
 • reprezentacja w procesach ubiegania się o pozwolenia budowlane oraz decyzji środowiskowych niezbędnych do prowadzeniach procesów budowlanych,
 • doradztwo w procesach przygotowania i koordynowania inwestycji w budownictwie, w tym realizowanych w oparciu o warunki FIDIC,
 • przygotowanie i negocjacje umów o roboty budowlane, w tym doradztwo w zakresie zabezpieczania zapłaty za roboty budowlane,
 • tworzenie i negocjowanie umów związanych z procesem budowanym: o prace projektowe, nadzór autorski, inwestorski i in.,
 • doradztwo w zakresie realizacji kompleksowych projektów deweloperskich, w tym tworzenie i negocjowanie umów developerskich, także pod katem unikania stosowania niedozwolonych klauzul umownych,
 • doradztwo w zakresie dostępu do budynków i nieruchomości (Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot, Deweloperów) dla zapewnienia telekomunikacji, w tym zastępstwo w postępowaniach wywłaszczeniowych przed Prezesem UKE, starostami,
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości przy realizacji inwestycji liniowych (telekomunikacja, energetyka, gazownictwo, drogi),
 • doradztwo oraz zastępstwo w zakresie uzyskiwania służebności przesyłu,
 • tworzenie i negocjowanie umów najmu powierzchni biurowych,
 • opracowanie modeli transakcji sprzedaży nieruchomości,
 • reprezentacja przed WSA oraz NSA,
 • reprezentacja w sporach dotyczących podziałów nieruchomości, jak również w postępowaniach uwłaszczeniowych nieruchomości i dotyczących bezumownego korzystania z nieruchomości.
Prawo ochrony środowiska i gospodarka odpadami
 • reprezentacja przed organami administracyjnymi w sprawach ubiegania się o pozwolenia i decyzje środowiskowe oraz spory z organami administracyjnymi i reprezentacja przed WSA i NSA,
 • opracowywanie i negocjowanie umów związanych z gospodarką odpadami,
 • doradztwo w zakresie inwestycji związanych z gospodarką odpadami, w tym w procesach prywatyzacyjnych spółek komunalnych,
 • doradztwo w zakresie regulacji prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz utrzymania porządku i czystości w gminach,
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania pozwoleń środowiskowych (pozwoleń zintegrowanych, na wprowadzanie do środowiska pyłów, gazów, ścieków itp.), ustanawiani obszarów ograniczonego użytkowania itp.
 • doradztwo w zakresie rozporządzenia Reach.
Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
 • doradztwo i dochodzenie uprawnień z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji,
 • ochrona przed naruszeniem prawa konkurencji,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie regulacji prawa konsumenckiego, w tym w zakresie niedozwolonych klauzul umownych, świadczenia usług na odległość i drogą elektroniczną, sprzedaży konsumenckiej,
 • tworzenie umów i regulaminów sprzedaży wysyłkowej, świadczenia usług telekomunikacyjnych, regulaminów korzystania ze stron WWW i in.
 • reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przed Prezesem UOKiK.
Prawo podatkowe i obsługa rachunkowa oraz kadrowa
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej z punktu widzenia podatkowego formy działalności,
 • doradztwo w zakresie planowania transakcji pod kątem optymalizacji podatkowej,
 • rejestracja i reprezentacja podatników przed organami podatkowymi,
 • bieżąca obsługa rachunkowa oraz doradztwo w zagadnieniach związanych z rozliczeniami z tytułu podatku CIT, PIT, VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn,
 • przygotowanie i negocjowanie umów pod kątem optymalnych rozwiązań podatkowych,
 • doradztwo podatkowe w zakresie transakcji międzynarodowych i w ramach działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.
Spory sądowe oraz windykacja wierzytelności (E–Sąd)
 • reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, w tym sądami karnymi,
 • reprezentacja przedsiębiorców przed sądami arbitrażowymi oraz sądami polubownymi,
 • prowadzenie korespondencji przedsądowej z kontrahentami,
 • prowadzenie windykacji przedsądowej oraz dochodzenie należności przed sądami, w tym w ramach elektronicznego postępowania upominawczego w E-Sądzie.
Prawo autorskie oraz prawo własności przemysłowej
 • przygotowanie oraz negocjowanie umów licencyjnych,
 • przygotowanie, opiniowanie oraz negocjacje umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych,
 • przygotowanie, opiniowanie oraz negocjacje umów dotyczących know-how,
 • dochodzenie uprawnień z tytułu naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz w wyniku dokonania czynów nieuczciwej konkurencji,
 • doradztwo w zakresie ochrony praw autorskich w umowach gospodarczych oraz w Internecie,
 • doradztwo w zakresie ubiegania się o rejestrację znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych oraz przemysłowych itp.
Prawo przewozowe (transportowe)
 • doradztwo w zakresie ubiegania się o pozwolenia na wykonywanie transportu oraz warunków wykonywania transportu,
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności przewoźnika zgodnie z regułami INCOTERMS i konwencją CMR,
 • czas pracy kierowców,
 • doradztwo w zakresie wykonywania usług transportowych, realizacji obowiązków nałożonych na przewoźników itp.